Chào mừng bạn đến với website Họ Hoàng

Gia Phả Họ Hoàng

NHỮNG CÔNG TRÌNH SẮP HOÀN THÀNH

Email In PDF.

TỪ TẤM LÒNG ÔNG HOÀNG KIỀU
THÊM MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SẮP KHÁNH THÀNH
TẠI LÀNG BÍCH KHÊ.

Nhà Thờ Họ Hoàng Bích khê: Sau khi xây dựng xong "Hậu đường" rồi đến "Tiền đường" nhà thờ Họ Hoàng khá đẹp và khang trang do ông Hoàng Kiều tài trợ, nay Ông Hoàng Kiều lại tài trợ tiếp 100.000.000 đồng để xây mới Cỗng Tam quan, Bình phong và dời đoạn tường phía trước nhà thờ Họ. Bà con Họ Hoàng ở Bich khê đang tích cực thi công xây dựng.

Đọc thêm...

QĐ-UBND VỀ ĐÀN NGHĨA TRŨNG

Email In PDF.

  HỌ HOÀNG BÍCH KHÊ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Triệu Long, Triệu Phong,                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Quảng Trị

Trích yếu: “Xin xác định vai trò,                                                              Ngày 28 tháng 3 năm 2011
trách nhiệm của họ Hoàng Bích Khê
đối với Nghĩa Trũng Đàn”.

Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

       Đồng kính gửi:
       - Ông Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị;
       - Ông Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị;
       - Ông Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị;
       - Ông Chủ tịch UBND phường 3, thị xã Quảng Trị;

Kính thưa quý vị.

Tôi, Hoàng Hữu Hạch, Trưởng ban Đại diện họ Hoàng - Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xin kính trình với quý vị một việc như sau:

Họ Hoàng - Bích Khê chúng tôi là dòng họ đã sáng lập, xây dựng, tu bổ Đàn Nghĩa Trũng; đã cùng với bà con làng Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị và ông Phạm Bá Khanh thường xuyên lo nhang khói, cúng giỗ hằng năm (vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch) và bảo vệ, duy trì Đàn Nghĩa Trũng tồn tại đến ngày hôm nay.

Vừa qua, chúng tôi rất vui mừng được biết UBND tỉnh Quảng Trị đã công nhận “Nghĩa Trũng Đàn là Di tích Lịch sử và Văn Hoá” theo Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Để cùng nhau thực hiện tốt quyết định này, chúng tôi muốn biết rõ: kể từ nay, vai trò, trách nhiệm và quyền lợi về tinh thần của họ Hoàng - Bích Khê  đối với Nghĩa Trũng Đàn cụ thể ra sao? Sự phối hợp giữa dòng họ chúng tôi và các cơ quan được UBND tỉnh giao trách nhiệm sẽ như thế nào trong việc quản lý, nhang khói, thờ cúng, nâng cấp, tu bổ, giữ gìn Nghĩa Trũng Đàn cho đúng với tinh thần của quyết định nêu trên và xứng đáng là Di tích Lịch sử Văn hoá đã được nhân dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tôn vinh.

Thay mặt bà con họ Hoàng - Kích Khê, tôi xin kính đề nghị: Hoặc có văn bản của cơ quan có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi; hoặc có một buổi họp bàn về nội dung mà chúng tôi đã đề xuất trên đây, chúng tôi sẵn sàng tham dự.

Xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn

TRƯỞNG HỌ HOÀNG BÍCH KHÊ                             T/M BAN ĐẠI DIỆN HỌ HOÀNG BÍCH KHÊ
                    (đã ký)                                                                                   (đã ký)
            Hoàng Hữu Anh                                                                    Hoàng Hữu Hạch

------------------------------------------- oOo --------------------------------------------

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

UBND xã Triệu Long xác nhận:
1. Ông Hoàng Hữu Hạch là Trưởng ban Đại diện họ Hoàng - Bích Khê;
2. Ông Hoàng Hữu Anh là Trưởng họ Hoàng - Bích Khê.

                                                                                               T/M UBND XÃ TRIỆU LONG
                                                                                         KT Chủ tịch. Phó chủ tịch UBND xã
                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                            LÊ  QUANG

------------------------------------------- oOo --------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 30 /CV-UBND                                                  Thị xã Quảng Trị, ngày 24 tháng 5 năm 2011

V/v trả lời đơn ông Hoàng Hữu Hạch,
Trưởng ban đại diện họ Hoàng ở Bích Khê - Triệu Long.

Kính gửi:   Ông Hoàng Hữu Hạch;
                 Trưởng ban đại diện họ Hoàng - Bích Khê - Triệu Long.

Ngày 30/3/2011, UBND Thị xã tiếp nhận đơn ông Hoàng Hữu Hạch, Trưởng ban đại diện họ Hoàng - Bích Khê - Triệu Long “Về việc xin xác định vai trò và trách nhiệm của họ Hoàng, Bích Khê đối với Nghĩa Trũng Đàn”. Nhằm làm rõ ý kiến trên, UBND Thị xã Quảng Trị trả lời như sau:

“Nghĩa Trũng Đàn” là nghĩa trang được cụ Hoàng Hữu Lợi và con trai Hoàng Hữu Xứng thành lập, về sau con cháu Hoàng tộc ở Bích Khê - Triệu Long, huyện Triệu Phong từ đời này sang đời khác vẫn tiếp tục hương khói hàng năm. Hiện nay, “Nghĩa Trũng Đàn” là nơi được họ Hoàng và nhân dân địa phương thờ tự, chăm sóc, hương khói. Đây là một di sản có giá trị nhân văn sâu sắc góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau (trích Hồ sơ công nhận di tích Lịch sử Văn hoá “Nghĩa Trũng Đàn” của Trung tâm Bảo tồn Di tích Danh thắng Quảng Trị).

Với ý nghĩa đó, ngày 16/12/2010, Uỷ an Nhân dân tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2437/QĐ-UBND công nhận “Nghĩa Trũng Đàn” là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh.

Để thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, trùng tu tôn tạo theo đúng tinh thần Luật Di sản văn hoá, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 và Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về việc huớng dẫn Luật Di sản văn hoá và Luật Di sản văn hoá sửa đổi thì vai trò và trách nhiệm của họ Hoàng - Bích Khê cũng như các cơ quan liên quan như sau:

- UBND Thị xã, UBND phường 3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ di tích, chống các hiện tượng xâm hại đến di tích.

- “Nghĩa Trũng Đàn” là Di tích Lịch sử Văn hoá, do vậy việc tổ chức thăm viếng, chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo di tích đều được đồng bào, đồng chí, cộng đồng dân cư thực hiện.

- Con cháu Hoàng tộc ở Bích Khê - Triệu Long và dân cư làng Thạch Hãn vẫn tiếp tục việc nhang khói, thờ cúng tại di tích và có trách nhiệm phối hợp chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo di tích này ngày càng bền vững.

Nơi nhận: T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Họ Hoàng - Bích Khê - Triệu Long;                                                          KT/ CHỦ TỊCH
- UBND phường 3;                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng VH-TT;                                                                                                 (Đã ký)
- Lưu                                                                                                        NGUYỄN TRÍ TUÂN

Email In PDF.

NÉT MỚI TRONG ĐÁM GIỖ

Đối với người Việt Nam, ngày kỵ giỗ mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Trước tiên và thiêng liêng nhất là để thể hiện tấm lòng hiếu kính và thương tiếc đối với ông bà cha mẹ và những người đã khuất. Điều gì mà lúc sống ta chưa làm tròn tâm nguyện thì hy vọng qua những dịp kỵ giỗ, có thể tìm cách báo đáp lại. Ý nghĩa thứ hai là họp mặt bà con, càng đông càng vui. Và sau cùng là phần ẩm thực - tuy không phải là mục đích của lễ giỗ nhưng cũng rất thiết thực. Bà con xa gần lặn lội đến, không lẽ chỉ thắp nén hương rồi ra về?

Đọc thêm...
Email In PDF.

HOÀNG TỘC BÍCH KHÊ
              - oOo -

BIÊN BẢN
HỌP BAN ĐẠI DIỆN HỌ HOÀNG NGÀY 13/3/2011

Thành phần tham dự:
Thành viên Ban đại diện Họ Hoàng có mặt gồm:
     1. Ông Hoàng Hữu Hạch            Trưởng Ban
     2. Ông Hoàng Phủ Ngọc Phan    Ủy viên
     3. Ông Hoàng Hữu Kham           Ủy viên
     4. Ông Hoàng Thạch Thiết          Ủy viên

Đọc thêm...

Kết quả cuộc thi TÌM HIỂU HỌ HOÀNG

Email In PDF.

KẾT QUẢ CUỘC THI

TÌM HIỂU HỌ HOÀNG
Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị


Trước khi công bố kết quả, Ban Tổ Chức xin có đôi lời trình bày với bà con và bạn đọc:

Đọc thêm...
Email In PDF.

CUỘC HỌP BÀN GIAO THẾ HỆ

TRONG CÁC GIA ĐÌNH
THUỘC DÒNG NGÀI HOÀNG HỮU TUỆ - Đ.13

Sáng ngày 12 - 12 - 2010, tại nhà bà Hoàng Thị Tiêm ở đường Hồ Đắc Di - Quận Tân Phú - TP.HCM có một buổi họp mặt quan trọng gọi là cuộc BÀN GIAO THẾ HỆ giữa các thành viên trong 6 gia đình thuộc dòng ngài Hoàng Hữu Tuệ (Đ.13) - Hoàng Hữu Thiệp (Đ.14). Đó là gia đình của quí ông bà:  Hoàng Thị Tam, Hoàng Thị Tiêm, Hoàng Thị Đào, Hoàng Hữu Hải, Hoàng Hữu Hoài và Hoàng Hữu Hiên. Ngoại trừ bà Hoàng Thị Tam đã qua đời, các vị còn lại đều đang sống chung với con cháu tại TP.HCM.

Đọc thêm...

Bạn đang xem Trang 16 trong 17 Trang.

 
 
 
 
  • công ty TK Mỹ thuật Anh Hoàng
  • Trường THPT Hồng Đức
  • Thời trang Bambo
  • Công ty RAAS
  • Website Mua Bán Gạch
  • Công ty CP Tống Linh Giang